Bỏ qua nội dung chính

Thông tin tài chính

YWCA Minneapolis là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1891 với tư cách là thành viên của YWCA quốc gia, một phong trào phụ nữ tự trị. Chúng tôi đã đi đầu trong thay đổi xã hội kể từ đó.

Để tải xuống hoặc xem Báo cáo cộng đồng đầy đủ của chúng tôi, nhấp vào liên kết bên dưới.

Nếu bạn muốn có một bản Báo cáo Cộng đồng được gửi qua thư cho bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận Tiến bộ tổ chức theo số 612-215-4129.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Mẫu đơn 990

Trạng thái 501 (c) (3)

Phản hồi của IRS về ứng dụng 1023

501 (c) (3) thư