Bỏ qua nội dung chính

Khả năng lãnh đạo

Gặp gỡ Lãnh đạo của YWCA Minneapolis

Shelley Carthen Watson

Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Julie Schlueter Engen

Phó chủ tịch nhân sự

Chandler Milam

Giám đốc phát triển

Angela Myles

Phó chủ tịch, Tư pháp chủng tộc

Katie Rehani

Phó chủ tịch, Cô gái và Thanh niên

Stephanie Thomas

Phó Giám đốc, Giáo dục Mầm non