Bỏ qua nội dung chính

Hội thảo

Hội thảo sắp tới

Xin lỗi, không có sự kiện được tìm thấy.

Giới thiệu về các hội thảo về công lý chủng tộc của chúng tôi

YWCA Minneapolis cung cấp các hội thảo tương tác để giúp người tham gia hiểu và chống lại các hình thức bất công chủng tộc khác nhau. Thông qua những sự kiện này, các cá nhân có được sự rõ ràng về tác động của phân biệt chủng tộc, áp bức và thiên vị - cùng với các bước có thể hành động về cách vượt qua chúng.

Các hội thảo Chính sách công và chủng tộc của chúng tôi tạo ra một môi trường học tập hỗ trợ và cởi mở mà bạn có thể sử dụng để giáo dục bản thân về cách áp bức thể hiện ở cấp độ cá nhân, thể chế và hệ thống. Chúng là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nếu bạn có thắc mắc về tác động của sự phân biệt đối xử đối với cộng đồng của bạn hoặc muốn phát triển các kỹ năng mới để chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Minnesota.

YWCA Minneapolis có học bổng dựa trên nhu cầu cho tất cả các hội thảo và đối thoại. Nhấn vào đây để xin học bổng